تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ – قیمت و هزینه انواع اعمال دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ – قیمت و هزینه انواع اعمال دندانپزشکی

 

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

تعرفه دندانپزشک سال ۹۹ – قیمت دندانپزشکی

در لیست زیر هزینه دندانپزشکی مرکز الماس تهران قابل مشاهده است

لطفا برای اطلاع از قیمت با شماره تلفن ۴۴۶۲۸۶۰۹ تماس بگیرید

 

لیست تعرفه های مرکز دندانپزشکی الماس تهران
تخفیف
تخصصی
تخفیف
عمومی
تعرفه آزاد
تخصصی
تعرفه آزاد عمومی نوع خدمت (معاینه و تشخیص) ردیف
ویزیت و طرح درمان ۱
۳۰۰/۰۰۰ رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ ۲
۲/۹۰۰/۰۰۰ جرمگیری کامل دو فک ۳
۱/۰۰۰/۰۰۰ جرمگیری کامل هر فک ۴
۰۰۰/۰۰۰ بروساژ هر فک ۰
تخفیف
تخصصی
تخفیف
عمومی
تعرفه آزاد
تخصصی
تعرفه آزاد
عمومی
نوع خدمت (جراحی ) ردیف
۹۰۰/۰۰۰ کشیدن هر دندان قدامی ۱
۱/۲۰۰/۰۰۰ کشیدن هر دندان خلفی ۲

ادامه تعرفه دندانپزشکی ۹۹

 

۱/۷۰۰/۰۰۰ کشیدن دندان عقل بالا

کشیدن عقل پایین

۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج

نرم

۴
۰/۰۰۰/۰۰۰ جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج

سخت

۰
۱/۱۰۰/۰۰۰ کشیدن ریشه دندان قدامی ۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ کشیدن ریشه دندان خلفی ۷
۳/۶۰۰/۰۰۰ آلوئولوپلاستی نیم فک ۰
۳/۰۰۰/۰۰۰ کیست و تومورهای کوچک داخل

استخوانی

۹
۰/۲۰۰/۰۰۰ عمیق کردن وستیبول نیم فک ۱۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ فرنکتومی ۱۱

ادامه هزینه دندانپزشکی ۹۹

 

۲/۳۰۰/۰۰۰ باز کردن آبسه داخل دهان ۱۲
۰۰۰/۰۰۰ درمان درای ساکت ۱۳
۳/۰۰۰/۰۰۰ اکسپوز کردن دندان ۱۴
۷۰۰/۰۰۰ بخیه هر ناحیه ۱۰
۰۰۰/۰۰۰ پانسمان هر واحد ۱۶
۴/۰۰۰/۰۰۰ آمپوتاسیون ریشه ۱۷
۳/۰۰۰/۰۰۰ بیوپسی از بافت نرم ۱۰
۴/۰۰۰/۰۰۰ بیوپسی از بافت سخت ۱۹
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ سینوس لیفت CLOSE ۲۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سینوس لیفتOPEN ۲۱

ادامه قیمت دندانپزشکی ۹۹

 

تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت (ترمیم) ردیف
۲/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم آمالگام یک سطحی ۱
۳/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم آمالگام دو سطحی ۲
۳/۴۰۰/۰۰۰ ترمیم آمالگام سه سطحی ۳
۳/۰۰۰/۰۰۰ بیلدآپ آمالگام ۴
۳/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم اچ نوری یک سطحی ۰
۳/۴۰۰/۰۰۰ ترمیم اچ نوری دو سطحی ۶
۳/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم اچ نوری سه سطحی ۷
۴/۳۰۰/۰۰۰ بیلدآپ کامپوزیت ۰
۱۳/۰۰۰/۰۰۰ لامینیت هر واحد ۹

 

ادامه تعرفه خدمات دندانپزشکی ۹۹

۲/۶۰۰/۰۰۰ پین داخل عاج هر عدد ۱۰
۰۰۰/۰۰۰ پین داخل کانال هر عدد ۱۱
۳/۰۰۰/۰۰۰ اسپیلنت کامپوزیت هر دندان ۱۲
۷/۰۰۰/۰۰۰ کامپوزیت ونیر هر و احد ۱۳
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ بلیچینگ دو فک بالیزر ۱۴
۲/۳۰۰/۰۰ کاشت نگین ۱۰
۱/۰۰۰/۰۰۰

۰۰۰/۰۰۰

کف بندی با گلس آینومر کف بندی دایکال ۱۶
بستن دیاستم (هر دیاستم) ۱۷
تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت (اندو) ردیف
۲/۰۰۰/۰۰۰ پالپوتومی اورژانس ۱

 

ادامه قیمت دندانپزشکی ۹۹

۴/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه یک کاناله ۲
۴/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه دو کاناله ۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه سه کاناله ۴
۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه چهار کاناله ۰
۴/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه یک کاناله دندان ۷ ۶
۴/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه دو کاناله دندان ۷ ۷
۶/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه سه کاناله دندان ۷ ۰
۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه چهار کاناله دندان ۷ ۹
۰/۲۰۰/۰۰۰ درمان ریشه یک کاناله دندان ۰ ۱۰
۰/۴۰۰/۰۰۰ درمان ریشه دو کاناله دندان ۰ ۱۱
۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه سه کاناله دندان ۰ ۱۲
۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان ریشه چهار کاناله دندان ۰ ۱۳

 

ادامه هزینه دندانپزشکی ۹۹

۴/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد یک کانال ۱۴
۰/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد دو کاناله ۱۰
۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد سه کاناله ۱۶
۰/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد چهار کاناله ۱۷
۴/۳۰۰/۰۰۰ درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان ۷ ۱۰
۰/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان ۷ ۱۹
 

۶/۰۰۰/۰۰۰

درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان ۷ ۲۰
 

۷/۰۰۰/۰۰۰

درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان

۷

۲۱
 

۶/۰۰۰/۰۰۰

درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان ۰ ۲۲

ادامه تعرفه دندانپزشکی ۹۹

 

۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان ۰ ۲۳
۷/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان ۰ ۲۴
۰/۰۰۰/۰۰۰ درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان

۰

۲۰
۰/۰۰۰/۰۰۰ اپکسژنزیس دندان ۲۶
۶/۰۰۰/۰۰۰ رزکسیون و رتروگرید یک ریشه ۲۷
۷/۰۰۰/۰۰۰۰ رزکسیون و رتروگرید دو ریشه ۲۰
۰/۰۰۰/۰۰۰ رزکسیون و رتروگرید سه ریشه ۲۹
۳/۰۰۰/۰۰۰ درمان پرفوراسیون با MTA یا

CEMENT

۳۰
۴/۰۰۰/۰۰۰ اپکسیفیکیشن دندان دائمی(کل

جلسات)

۳۱

 

ادامه قیمت دندانپزشکی ۹۹

کلسیم داخل کانال ۳۲
تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت (پریو) ردیف
۰/۰۰۰/۰۰۰ فلپ نیم فک ۱
۶/۰۰۰/۰۰۰ فلپ ۱/۶ فک ۲
پیوند لثه یک دندان ۳
۰/۰۰۰/۰۰۰ افزایش طول تاج همراه با فلپ ۴
همی ساکشن و قطع ریشه ۰
——- ——- دیستال وج ۶

 

ادامه هزینه دندانپزشکی ۹۹

تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت (پروتز) ردیف
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ دست دندان ۱
۱۷/۰۰۰/۰۰۰ نیم دست دندان ۲
۱۷/۰۰۰/۰۰۰ پلاک کروم کبالت هر فک ۳
۶/۰۰۰/۰۰۰ پارسیل آکریلی تا ۰ دندان ۴
به ازای هر دندان اضافه ۰
——- ——- پروتز آکریلی تا ۲ دندان ۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ ریلاین هر فک ۷
۰/۰۰۰/۰۰۰ ریبیس هر فک ۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ تعمیر پروتز شکسته ۹
۷/۰۰۰/۰۰۰ پروتز ثابت هر واحد PFM ۱۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ روکش تمام پرسلن یا زیرکونیا ۱۱

 

ادامه تعرفه دندانپزشکی ۹۹

۴/۰۰۰/۰۰۰ پست ریختگی ۱۲
۴/۰۰۰/۰۰۰ فایبرپست + بیلدآپ ۱۳
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ پرسلن لامینیت ۱۴
۷۰۰/۰۰۰ خارج کردن روکش قدیمی ۱۰
۰۰۰/۰۰۰ چسباندن روکش قدیمی ۱۶
—– —– خارج کردن هر پست یا پین ۱۷
۱/۰۰۰/۰۰۰ خارج کردن بریج قدیمی ۱۰
۶۰۰/۰۰۰ چسباندن بریج قدیمی ۱۹
۶/۰۰۰/۰۰۰ نایت گارد ۲۰

 

ادامه تعرفه خدمات دندانپزشکی ۹۹

تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت (اطفال) ردیف
۰۰۰/۰۰۰ کشیدن دندان قدامی شیری و دائمی ۱
۱/۲۰۰/۰۰۰ کشیدن دندان خلفی شیری و دائمی ۲
۱/۷۰۰/۰۰۰ پالپوتومی دندان شیری ۳
۱/۰۰۰/۰۰۰ بروساژ و فلورایدتراپی دو فک ۴
۱/۰۰۰/۰۰۰ فیشورسیلنت هر دندان ۰
 

۰/۰۰۰/۰۰۰

روکش استیل ضد زنگ S.S.C ۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم آمالگام یک سطحی ۷
۳/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم آمالگام دو سطحی ۰

 

ادامه تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

۳/۴۰۰/۰۰۰ ترمیم آمالگام سه سطحی ۹
۳/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم اچ نوری یک سطحی ۱۰
۳/۴۰۰/۰۰۰ ترمیم اچ نوری دو سطحی ۱۱
۳/۰۰۰/۰۰۰ ترمیم اچ نوری سه سطحی ۱۲
۶/۰۰۰/۰۰۰ SM ثابت یکطرفه (بند و لوپ) ۱۳
۰/۰۰۰/۰۰۰ SM ثابت یکطرفه (لینگوآل) ۱۴
۱/۰۰۰/۰۰۰ استریپ هر دندان ۱۰
۹/۰۰۰/۰۰۰ SM متحرک ۱۶
۲/۰۰۰/۰۰۰ پالپکتومی دندان شیری قدامی ۱۷
۳/۰۰۰/۰۰۰ پالپکتومی دندان شیری خلفی ۱۰

 

 

ادامه تعرفه دندانپزشکی سال ۱۳۹۹

 

 

تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت (ارتودنسی ردیف
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی ثابت یک فک بدون نیاز به ۱
جراحی فک همراه با نگهدارنده
متحرک
۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی ثابت دو فک بدون نیاز به ۲
جراحی فک همراه با نگهدارنده
متحرک
۳/۰۰۰/۰۰۰ فقط متخصص قرار دادن نهفته در قوس دندانی

اولین دندان

۳
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ فقط متخصص قرار دادن نهفته در قوس دندانی

اولین دندان به ازای هر دندان اضافه

۴

 

ادامه تعرفه دندانپزشک سال ۹۹

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی متحرک یک فک همراه با

وسیله خارج دهانی

۰
۶۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص شکستن هر بند یا براکت نصب مجدد ۶
۱۰۶۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص شکستن هر پلاک تعبیه مجدد ۷
۲۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص تعبیه هدگیر شکسته ۰
۲۰۳۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص شکستن MASK FACE تعبیه

مجدد

۹
۷۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی ثابت دو فک با جراحی

بدون کشیدن دندان

۱۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص دستگاه فانکشنال ۱۱
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص هدگیر ۱۲
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص پلاک متحرک پیچ دار ۱۳

ادامه تعرفه دندانپزشک ۹۹

 

۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص پلاک متحرک بدون پیچ ۱۴
۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص فیس ماسک ۱۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص چین کپ ۱۶
۳۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص فضانگهدارنده ثابت یکطرفه ۱۷
۴۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص فضانگهدارنده ثابت ۱۰
۰۰۰۴۴۰۴۴۴ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۱

بدون کشیدن دندان

۱۹
۴۰۹۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۱

با کشیدن دندان

۲۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۲

بدون کشیدن دندان

۲۱

ادامه قیمت های دندانپزشکی ۹۹

 

۶۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۲

بدون کشیدن دندان با دستگاه فانکشنال ثابت

۲۲
۰۰۲۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۲

با کشیدن دندان

۲۳
۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۳

بدون کشیدن دندان

۲۴
۰۰۲۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی کلاس ۳

با کشیدن دندان

۲۰
۶۰۲۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص ارتودنسی با کیس دندان نهفته ۲۶
۲۰۰۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص براکت شفاف ۲۷
۲۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص نصب براکت شکسته شفاف ۲۰

ادامه هزینه های دندانپزشکی ۹۹

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

۰۰۰۰۰۰ فقط متخصص نصب براکت شکسته معمولی ۲۹
تخفیف

تخصصی

تخفیف

عمومی

تعرفه آزاد

تخصصی

تعرفه آزاد

عمومی

نوع خدمت(ایمپلنت) ردیف
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ فقط متخصص کره ۱
۴۷/۰۰۰/۰۰۰ فقط متخصص سوییس ۲
فقط متخصص فرانسه ۳
فقط متخصص امریکا ۴

 

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *